&zwij

Metody

Stosowane metody nauczania są aktywizującymi metodami pobudzającymi dzieci do chętnego poznawania świata. Kadra pedagogiczna posiada odpowiednie kwalifikacje, by stosować najnowocześniejsze metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Głównym zadaniem nauczycieli jest rozwijanie w dzieciach tego, co w nich dobre. Należy dać im szansę na poznanie i wyrażanie siebie oraz twórcze działanie i rozwijanie możliwości.

 

Praca dydaktyczno – wychowawcza opiera się na programach, które w maksymalny sposób wspomagają rozwój dziecka. Stosowane metody i formy przyczyniają się do wyzwalania pozytywnej motywacji do czytania, pisania i liczenia oraz kształtowania się sprawności wzrokowych, słuchowych i manualnych

 

Dzieci są wprowadzane w świat uniwersalnych wartości takich jak dobro, piękno, miłość, przyjaźń i szacunek do drugiego człowieka. Wyrabiana jest również wrażliwość na piękno i estetykę, poprzez stworzenie możliwości kontaktu ze sztuką (plastyka, muzyka i literatura). Stworzymy waszym dzieciom bezpieczne i życzliwe otoczenie.

Ponadto wyrabiane są umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny, rozwijane kompetencje językowe (w tym również język angielski). Dzieci sąprzygotowane do rozwiązywania problemów na zasadzie kompromisu i uwzględnienia potrzeb innych ludzi. Kształtowane są nawyki higieniczne, kulturalne i zachowania prozdrowotne.

 Przedszkole zapewnia także, możliwość stworzenia indywidualnego planu zajęć, dostosowanego do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  • Szczegółowe informacje dotyczące metod nauczania poznają Państwo na pierwszym spotkaniu z Kadrą Pedagogiczną.